Det renner / drypper fra sikkerhetsventilen eller det er ofte vann på gulvet ved bereder om morgenen

Mulig årsak 1: Det er montert trykkreduksjonsventil, vannmåler eller tett tilbakeslagsventil på hovedvanninntaket til boligen.Alternativt er kaldtvannstrykket inn i boligen for høyt ila. døgnet.

Løsning: monter AX ekspansjonskar som tar opp ekspansjon under oppvarming og monter / juster trykkreduksjonsventil for stabilt vanntrykk inn i boligen. Trykkreduksjonsventilen justeres inn i forhold til ekspansjonskarets fortrykk (vanligvis 5 bar). Kontakt aut. installatør.

Mulig årsak 2: Berederens sikkerhetsventil er slitt eller det ligger partikler mellom membran og ventilsete pga. urent vann.

Løsning: forsøk å spyle gjennom sikkerhetsventilen med vann. Åpne ventilen i ca. 1 minutt. Hvis ventilen fremdeles renner etter stenging må ventilen skiftes. Kontakt aut. installatør.

Mulig årsak 3: Lekkasje ved elektrisk varmeelement.Verifiser ved å:

  1. Bryte elektrisk tilførsel
  2. Skru av lokk foran den elektriske sentralen
  3. Visuelt sjekke om lekkasjen kommer fra varmeelement.

Hvis JA: skift pakning / varmeelement. Kontakt aut. installatør.